Verwonder de
wereld, begin
bij jezelf

Home_golven

Privacyverklaring Spelevaart

Spelevaart_streepje

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor een privacy statement aangescherpt. In een privacy statement wordt gecommuniceerd waarom en op welke wijze er persoonsgegevens verwerkt worden. Het privacy statement zelf moet beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn. In het statement moet oonder andere opgenomen zijn: doel voor de verwerking, eventuele verwerkers, rechten van betrokkene, mogelijkheid indienen klacht etc..

Sem van de Pol / Spelevaart

Sem van de Pol is werkzaam als storyteller biedt deskundige begeleiding aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Spelevaart over uw persoonsgegevens die via de website, per e-mail dan wel schriftelijk door uzelf beschikbaar zijn gesteld.

1. Deze persoonsgegevens betreffen:

  • Naam
  • Bedrijfsgegevens
  • NAW-gegevens
  • Emailadres
  • Geslacht
  • Functie
  • Werkgever

2. Doel verwerkingen

Spelevaart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor het leggen van contacten ter ondersteuning van de dienstverlening
  • Voor het sturen van facturen

3. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het toesturen van de (digitale) nieuwsbrief of (vak)inhoudelijk informatie, de facturen of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

4. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem contact op (telefonisch, website of email).

5. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen (telefonisch, email, online etc.) en uw klacht kenbaar maken. Indien we er samen niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 0900-2001201, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.